A Compton-szórás

g -foton és elektron rugalmas ütközése (ez utóbbi kötési energiája elhanyagolható a foton energiájához képest)
    A klasszikus mechanikai modell (Nagy Lajos György - László Krisztina: Radiokémia és izotóptechnika, Mûegyetemi Kiadó, Budapest, 1997. 110. oldal) alapján az energia- és impulzusmegmaradásból megadható

- a szórt g -foton energiája
- a Compton-elektron kinetikus energiája
- a szórási irányok.

A Compton-effektus hatáskeresztmetszetét befolyásoló tényezõk